Bölcs Bagoly Tanoda

Bölcs Bagoly Tanoda

2020-04-17T13:14:21+00:00 2019|Projektek|

A Frekvencia Egyesület Bölcs Bagoly Tanodájának bemutatása

A Frekvencia Egyesület a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával 2019. január 1-től tanoda szolgáltatást működtet az EMMI Debreceni Javítóintézetében.

A Frekvencia Egyesület által működtetett tanoda a Debreceni Javítóintézet sajátosságait figyelembe véve, a javítóintézeti neveltek önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű, hátránykompenzáló kezdeményezés.

A tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt iskolaidőn kívül, melyet a célcsoport tagjai másképp nem érhetnek el. Cél az iskola megszerettetése, a tanulás iránti motiváció felébresztése, a meglévő hátrányok mérséklése, a reszocializáció. Fontos a tanult tudás előhívása, mélyítése, új ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése.

A tanoda minden tevékenysége az alapkészségek fejlődését támogatja, mely érvényes a szövegértés-fejlesztés, a matematikai kompetencia, a tantárgyi felzárkóztatás területén kívül az irányított szabadidős tevékenységek szervezésére, a kirándulások, táborok témáinak kiválasztására is.

A tanodában nyolc egymástól elkülönülő fejlesztési tevékenységet határoztunk meg 30 fő bevonásával, 4-szer 7-8 fős csoportokban. Az azonos tanulási képességekkel rendelkező csoportokat két-két fejlesztő tanár tanítja. A 30 bevont tanodást 2 mentor segíti, akik heti egy teljes napon várják a fiatalokat a tanodába, ahol lehetőségük van az egyéni foglalkozásra.

A nyolc tantárgyi foglalkozás célja, tartalma:

Szövegértés-fejlesztés

Legyen képes a fiatal az egyszerű mese-szövegtől a nehezebb hivatalos vagy szakszövegig értelmezni, feldolgozni azt, az idegen szavakat, kifejezéseket szótárból, internetről kikeresni, a kérdésekre önállóan választ megfogalmazni, erre módszert elsajátítani.

Matematika-logika

Feladat a számfogalom kialakítása, alapműveletek készségszintű végzése, azok felhasználása a feladatmegoldás során. Egyszerű problémák, szövegesen megfogalmazott logikai feladatok értelmezése, megoldás keresése. Az eredmények várható kimenetelének becslése, a feladat megoldása, szöveges válaszadás.

Egészséges életmód – sport

Korábbi életmód, egészségi állapot, káros hatások (drog, alkohol, cigaretta) feltérképezése. A helytelen életmód egészségkárosító hatásai, következményei. Motiváció a korrigálásra, pozitív kép kialakítása. A lelki egészség, személyes és környezeti higiénia, társas és családi kapcsolatok, egészséges szexualitás, családtervezés fontossága. Az egészséges táplálkozás, mozgás szerepe. A sport, a művészetek, az önmegvalósítás eszközei, lehetőségei. Motiváció a képességeknek megfelelő sporttevékenységekre, azok széles skálájának bemutatása. Sportversenyek szervezése, lebonyolítása. A csapatsport közösségformáló szerepe, szabálytudat erősítése, sportszerűség. A mindennapi sport lehetőségei, versenysportok. Hosszú távon a tudatos és egészséges életmód kialakítása, automatizálódása a tanultak alapján.

Tanulástámogatás – – szilencium

A tanulási motiváció erősítése. Tanulási szokások megismerése, módszerek bemutatása. Egyéni tanulástechnikák felfedezése, a módszerek, eljárások kialakítása, begyakorlása, elsajátítása, melyet beépíthet a tanulmányai és a mindennapos megismerés folyamatába. Segítségnyújtás a napi tanulási tevékenységben, az osztályozóvizsgára való felkészítésben.

Tudatos életpálya – pályaorientáció

Reális énkép, önértékelés, a deviancia felismerése, elhatárolódás tőle. Adekvát konfliktuskezelés. Jövőkép kialakítása, formálódása. Szabály- és feladattudat kialakítása, kooperatív társas kapcsolat, kommunikáció, együttműködés fejlesztése élménypedagógiai módszerekkel. A kritikai gondolkodás, norma és szabálykövetés fejlesztése. A kitartás, felelősségvállalás erősítése, a döntéshozatal jelentősége. Rövid és hosszú távú célkitűzések megfogalmazása, azok megvalósításának lehetőségei, feltételei. A képességeknek, érdeklődésnek megfelelő szakmák megismertetése, a továbbtanulás, szakmatanulás igényének kialakítása. Családtervezés, a család társadalmi szerepe. Szakmák megismerése, szépségeinek bemutatása, ezekhez szükséges kompetenciák felismerése. A munkaviszony. Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások. Az adózás. Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs levél. Az állásinterjú. Munkahely-, üzem- és gyárlátogatások. Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A megtakarítás formái. A megfontolt hitelfelvétel.

Táblajátékok – táblajáték készítés

Táblajátékok segítségével a szabálytudat erősítése, logikus gondolkodás kialakítása, a fair-play játék, indulatkezelés. Új játékok kitalálása, szabályok megfogalmazása, a táblák és bábuk kreatív elkészítése. Kézügyesség, fantázia, kreativitás fejlesztése, a játék örömének átadása, tovább tanítása társaknak.

Praktikus ismeretek – háztartási ismeretek

A nők és a férfiak szerepvállalása a családban, háztartásban. Egyszerűen, olcsón elkészíthető ételek, receptek megismerése, néhány étel elkészítésének kipróbálása. Egészségtelen ételek kerülése, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás jelentősége. Konyhai és szabadtéri főzések lehetőségei. A házi növénytermesztés lehetőségei, feltételei, gyakorlati alkalmazása. Növényfajták megismerése, felhasználásuk a háztartásokban. Zöldség- és gyümölcstermesztés.

Háziállatok megismerése, ezek gazdasági jelentőségének felismertetése, otthoni lehetőségekhez mérten saját felhasználásra állattartás, annak követelményei, feltételei. Horgászati, vadászati lehetőségek, annak szabályai.

Társadalomismeret – roma kultúra, roma nyelv

Beilleszkedés a társadalomba. Szocializáció és identitás. A szocializáció alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport, média. Konfliktus és konfliktuskezelés. Társadalmi együttélési szabályok. Jogok és kötelességek. Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány. A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat sajátosságai. A magyarországi egyházak, vallási közösségek. A roma népesség helyzetének sajátosságai. Multikulturális társadalomszemlélet. A társadalmi egyenlőtlenség. A hátrányos helyzet fogalma, típusai. Karitatív tevékenység. Közösségi szolgálat, önkéntesség. A romák története, vándorlásaik, szokásaik, kultúrájuk. A roma nyelv. Kiemelkedő roma származású személyek.

A fent leírt szabadidő, sport tevékenységeken kívül a projektben három tanodán kívüli programot, kirándulást terveztünk, figyelembe véve a tanulói érdeklődést, a földrajzi távolságot, valamint a tananyaghoz való kapcsolódást. Cél, hogy a tanodás tanulók megismerkedjenek a nevezetességekkel, tanulmányaikhoz további információkat szerezzenek, kikapcsolódjanak, közösségi élményekhez jussanak.

A tanodás gyerekek négy alkalommal készülhetnek fel és mutatkozhatnak be programmal az intézet rendezvényeihez kapcsolódóan. Cél a közösség elismerésének kivívása, a tehetséggondozás, a tanodás tagság vonzóvá tétele, közösségépítés, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek szereplési lehetőséghez, sikerélményhez jutásának biztosítása.

A tanoda nyitott intézmény, szoros együttműködésre törekszik a szülőkkel, gyámokkal. A bevont tanulók szülei a javítóintézet látogatási idejében, az engedélyezett látogatások és egyes, a látogatók számára meghirdetett programok alkalmával jöhetnek, a tanárokkal, a mentorral ilyenkor találkozhatnak.

A szülők kulcsfontosságú szereplők a sikeres tanodai program megvalósításában, így a bevonásukra különös figyelmet fordítunk. Igény szerint, de legalább két alkalommal családlátogatás keretében rendszeres kapcsolattartás történik a tanodás tanulók szüleivel, gyámokkal. A tanoda elfogadását, megismerését segíti, hogy a szülők meghívást kapnak a családi, közösségi tanodai programokra, számukra nyílt napok kerülnek szervezésre, ahol figyelemmel kísérhetik gyermekük fejlődését.

A különböző tematikájú nyári táborok megszervezésére júliusban, négy héten keresztül kerül sor.

A projekt végén, egy alkalommal, egy egynapos szakmai műhely keretében a szakmai vezető, a mentorok, a pedagógus munkatársak, valamint az együttműködő szervezetek képviselői közösen értékelik a projekt megvalósítását, felkészülnek a következő ciklus megvalósítására.

A gyermekjogi képviselők elérhetőségei